حساب های سپرده گذاری ریالی
عنواندوره های سرمایه گذاری
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی
سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت ویژه سه ماهه
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت یکساله
سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت دوساله
 ریال