پنجشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۹ ۱۱:۴۶ ۴۵۰
طبقه بندی: توسعه تعاون
چچ

نشریه توسعه تعاون

شماره : 123
موضوع: نشریه شماره 123 توسعه تعاون - بانک توسعه تعاون
مدیر مسئول: سعید معادی
سردبیر: شهرام بخشا، حبیب عشایری
تعداد صفحات: 80

طراح جلد: محمدعلی حبیبی
صفحه آرا: علیرضا اورعی

نوع: نشریه
سال انتشار: 1399
ماه انتشار: آبان
هیئت تحریریه: سید علی میرفخرایی، سارا شمس، سارا دلیریان، صالح حاجی بابایی، شکوفه گودرزی، مهدی علیزاده، ابوالفضل عباسی مقدم، سیدرضا کاظمی نژاد، حورا خاکدامن
فایل ضمیمه