چهارشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۹ ۱۲:۳۶ ۷۳۶
طبقه بندی: توسعه تعاون
چچ

نشریه توسعه تعاون

شماره : 119
موضوع: نشریه شماره 119 توسعه تعاون - بانک توسعه تعاون
مدیر مسئول: سعید معادی
سردبیر: شهرام بخشا، حبیب عشایری
تعداد صفحات: 80
نوع: نشریه
طراح جلد: محمدعلی حبیبی شاهاندشتی
سال انتشار: 1399
ماه انتشار: تیر ماه
هیئت تحریریه: سید علی میرفخرایی، سارا شمس، صالح حاجی بابایی، شکوفه گودرزی، مهدی علیزاده، ابوالفضل عباسی مقدم، سیدرضا کاظمی نژاد، حورا خاکدامن
فایل ضمیمه