جمعه, ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۸:۱۳ ۸۹۰
طبقه بندی: توسعه تعاون
چچ

نشریه توسعه تعاون

شماره : 128
موضوع: نشریه شماره 128 توسعه تعاون - بانک توسعه تعاون
مدیر مسئول: شهرام بخشا
سردبیر: سارا شمس
تعداد صفحات: 62

طراح جلد: محمدعلی حبیبی
صفحه آرا: علیرضا اورعی

نوع: نشریه
سال انتشار: 1400
ماه انتشار: فروردین
هیئت تحریریه: سید علی میرفخرایی، سارا شمس، سارا دلیریان، صالح حاجی بابایی، شکوفه گودرزی، مهدی علیزاده، ابوالفضل عباسی مقدم، سیدرضا کاظمی نژاد، حورا خاکدامن
فایل ضمیمه